Strona internetowa współfinansowana ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Projekt nr WND- POKL.09.01.01-10-011/12

pt.„Bawi, uczy, wychowuje, Plastuś dzieci integruje”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 do 31.07.2015


Grupę docelową stanowią dziewczynki i chłopcy w wieku 3-5 lat z terenu gminy i miasta Skierniewice w województwie łódzkim. Wsparciem zostanie objętych 18 dziewczynek/chłopców (które dotychczas nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej) w ramach nowoutworzonego oddziału integracyjnego. Grupa docelowa obejmować będzie co najmniej  3 osoby niepełnosprawne. Dziewczynki/chłopcy z terenów wiejskich stanowić będą ok. 20%. Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych projektem wynosić będzie 18.


Zadania:
1. Realizacja podstawy programowej w nowo utworzonej grupie
2. Zajęcie glottodydaktyki
3. Indywidualna terapia logopedyczna
4. Zajęcia rytmiczno-ruchowe
5. Gimnastyka korekcyjna
6. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
7. Współpraca ponadnarodowa
8. Zarządzanie projektem


Osoby zatrudnione w ramach projketu:

- 3 nauczycieli
- pomoc nauczyciela
- glottodydaktyk
- logopeda
- psycholog
- fizjoterapeuta
- nauczyciel rytmiki
- informatyk

Grupa integracyjna objęta projektem, to

 
 

Sala grupy Krasnali


Przedszkolny plac zabaw